Правилник за вътрешния ред на Образователна школа Гравис

ПРАВИЛНИК
за вътрешния ред и дейността на Образователна школа ,,Гравис''
I. Общи положения:
1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Образователна школа ,,Гравис'', като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в образователната школа, опазване на живота и здравето на учениците, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното време, организацията на работа, подаването за заявки, плащанията и сроковете на плащане.
3. Образователна школа ,,Гравис'' осигурява подготовка, контрол на домашните работи и упражнения на ученика за следващият учебен ден.
4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
5. Правилникът е задължителен за Управителя, всички учители, ученици на територията на образователната школа и техните родители / настойници.
II. Организационни форми
1. Обучението в образователната школа се осъществява само следобед.
2. Приемът във всяка група е до 10 деца.
3. Дейността на Образователната школа включва:
    - обучение по български език и литература;
    - писане на домашни и допълнителни занятия по изучаваните в училище предмети.
    - допълнително обучение по английски език /подава се предварително ЗАЯВЛЕНИЕ №1/.

4. Детето се предава от учителя в образователната школа само на посоченото в заявлението лице/а/.
III.Работно време
1. Образователният център работи:
Понеделник, Вторник, Сряда и Петък с работно време от 14.00ч. до 18:00ч.
Четвъртък с работно време от 15:00 ч. до 18:30 ч.
IV. Задължения на учителите
1. Да изпълнява определените си задължения съгласно Длъжностната си характеристика, КТ, ЗНП, ППЗНП и др. нормативни актове.
2. Работи за изграждане авторитета и реализиране идеите на Образователна школа ,,Гравис''.
3. Осигурява обратна връзка с родителите като дава впечатления, мнения, забележки относно работния процес и поведение на всеки ученик.
4. Да дава насоки и контролира изпълнението на поставените домашни работи в съответното училище.
V. Задължения на учениците
1. Да се явяват в образователната школа не по-късно от 14:00ч.
2. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.
3. Да спазват дисциплина в работното помещение.
4. Да се явяват на обучението чисти и в приличен външен вид.
5. Да не внасят в работното помещение ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
6. Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи образователната школа не носи отговорност.
7. Да опазват имуществото на образователната школа. При повреждането му да го възстановяват или заплащат в двоен размер.
8. Да спазват хигиената в сградата на образователната школа.
9. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психичиско или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.
10. Да съхранява и издига авторитета на образователната школа с цел постигане на по-добри резултати.
VI. Задължения на родителите
1. Да съдействат и оказват помощ на учителите при нужда в процеса на обучение.
2. Да поддържат връзка с учителите, да се осведомяват за състоянието на децата си.
3. Да спазват сроковете за заявки и плащания по услугите, изпълнявани от образователната школа.
4. Да уведомяват Управителя на образователната школа за констатирани нарушения и проблеми в работното помещение и учебната дейност в образователната школа.
5. Да търсят съдействие от Управителя на образователната школа за разрешаване на възникнали конфликти.
6. Да уведомят Управителя и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от образователната школа, в случаите, когато не е спазено посоченото в заявлението лице.
7. Да попълнят декларация за информирано съгласие, в случаите, когато детето се прибира без придружител.
VIІ. Срокове за заявки, дължими плащания и срокове за плащания на школите
1. Записване в образователната школа:
1.1. Заявка за записване в образователната школа /ЗАЯВЛЕНИЕ №1/ се приемат постоянно до запълването на местата в групата.
1.2. Образователна школа ,,Гравис'' си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите или настойниците.
1.3. Таксите в Образователна школа ,,Гравис'' се плащат в пълният им размер и в срокове както следва:
1.3.1. Месечната такса се заплаща авансово до 25-то число на предходния месец.
1.3.2. Дневната такса се заплаща ежедневно, в началото на обучението при наличие на свободни места в занималнята.
1.4. Предимство в образователния център имат децата със заявено месечно обучение .
1.5. При неплащане на таксата в срок до 5 число на текущия месец се начислява 1% върху сумата за всеки просрочен ден.
VІIІ. Заключителни разпоредби
1. Цялостният контрол за прилагането и спазването на Правилника се възлага на ръководството и учителите в Образователна школа ,,Гравис''.
2. Правилникът влиза в сила от 01.03.2020 г., след като всеки един от служителите на образователната школа и настойниците на обучаваните ученици се е запознал с неговото съдържание.
3. ЗАЯВЛЕНИЕ №1 е неразделна част от Правилника.
4. Копия от Правилника са на разположение на учителите и настойниците при Управителя на Образователна школа ,,Гравис'' ”.
5. При записване на ученик в образователната школа, родителят / настойникът на новопостъпващия ученик подробно се запознава със съдържанието на Правилника и удостоверява това с подписа си в ЗАЯВЛЕНИЕ №1.Утвърдил: Л. Филипова
Управител на Образователна школа ,,Гравис''
01.03.2020 г.
гр. Пловдив