Национално външно оценяване по БЕЛ

Х клас
Български език  и литература –16 юни 2021г., начало 08,00 часа
Математика –18 юни 2021г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –по график в периода 11–15 юни 2021г. (по желание на всеки ученик)

1. Изпитът по български език
Учениците, които са 10 клас през предстоящата учебна година, са първият випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване.

2. Вид и времетраене:
‒ равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи;
‒ времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

3.Видове задачи и учебно съдържание:
3.1. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език и задача за редактиране  за  установяване  на  степента  на  постигане  на отделни  очаквани  резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първия гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас
3.2. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по литература за установяване на степента  на  постигане  на отделни  очаквани  резултати,  определени  в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за IX клас и за X клас
3.3. Задача с разширен свободен отговор за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.
3.4. Задача за създаване на текст за установяване на степента на постигане на отделниочаквани  резултати,  определени в  ДОС  за  общообразователна  подготовка  за  първи гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

4. Брой на тестовите задачи – общо 23:
‒ 14 задачи с избираем отговор;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;
‒ 1 задача за редактиране; 
‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

Конспект по езикова култура:
1. Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил 
2.Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми 
3.Лексикални особености на думата в текста 
4.Активна и пасивна лексика. Пароними 
5.Фразеологично словосъчетание
6.Залог на глагола
7. Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

Конспект по литература:
1.Българско възраждане:
∙ Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие 
∙ „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков) 
∙ „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев) 
2. Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война:
∙ „Левски“ (Ив. Вазов) ∙ Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов) 
∙ Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)
∙ „Cis moll“ (П. П. Славейков) 
∙ „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов) 
∙ „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов) 
∙ „Гераците“ (Елин Пелин)
3.Българската литература от периода между двете световни войни 
∙ „Септември“ (Гео Милев)
∙ „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски) 
∙ „Повест“ (А. Далчев) 
∙ „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков) 
∙ „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)
4. Българската литература от периода след Втората световна война
∙ Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
∙ „Дърво без корен“ (Н. Хайтов) 
∙ „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

Тези два конспекта са неразривна част от подготовката на десетокласниците при нас в Образователна школа Гравис. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното и груповото обучение при нас.