НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ

1.Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература –27 май 2021г., начало 10,00 часа

Математика –28 май 2021г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език  и литература –16 юни 2021г., начало 09,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 09,00 часа


Изпитите по БЕЛ и математика
 се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

2. Изпитът по български език

Учениците, които ще завършат 7. клас в учебната 2020/2021 година, ще полагат изпит върху произведенията, изучавани в 5., 6. и 7. клас.

3. Вид и времетраене на изпита
‒ Изпитът от НВО е писмен.
‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи.
‒ Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.


4. Видове задачи:
‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;
‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

Конспект по езикова култура:
1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст
3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис
4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
5. Думата като лексикално средство в текста
6. Причастия. Деепричастие
7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото
9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица
12. Главни и второстепенни части в простото изречение
13. Еднородни части и обособени части в простото изречение
14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно
съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение

15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Конспект по литература:

Различни разкази за човека и света

1. ,,Хайдути" - Христо Ботев

Човекът и природата

2. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
3. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

Човекът и изкуството

4. „Косачи“ (Елин Пелин)
5. „Художник“ (В. Ханчев)
6. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“

Човекът и другите
7. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
8. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
9. „Серафим“ (Й. Йовков)

Българинът във възрожденския свят

10. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
11. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
12. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ,
V, X глава, епилог
13. „Една българка“ (Ив. Вазов)
14. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
15. „Българският език“ (Ив. Вазов)

Човекът в обществото - норми, ценности и конфликти

16. „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов)
17. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал.Константинов): „Бай Ганьо пътува“
18. „Неразделни“ (П. Славейков)
19. „Заточеници“ (П. Яворов)
20. „По жътва“ (Елин Пелин)
21. „По жицата“ (Й. Йовков)

Тези два конспекта са неразривна част от подготовката на седмокласниците при нас в
Образователна школа Гравис. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното и груповото обучение при нас.