Подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Независимо дали Вашето дете ще се явява на НВО след VII или X клас, Матура след XII клас или кандидатстудентски изпит, ние можем да предложим цялостна подготовка за изпита в група или индивидуално. За висока оценка на изпита е необходима умела демонстрация на езикови и литературни компетентности.

Езиковите компетентности се изразяват във владеене и прилагане на правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма и в умение за създаване на цялостен, логически свързан и езиково коректен текст с обособени композиционни части: увод, теза, изложение (аргументирано доказване на тезата) и заключение.

Литературните компетентности се изразяват в задълбочено познаване и целенасочено тълкуване на художествените текстове, включени в изпитната програма; демонстриране на знания в областта на националната литературна и културна история, подчинени на конкретния проблем; умело боравене с литературна терминология.